Centraal gelegen ROYALE HOEKWONING!

Deze redelijk tot goed onderhouden eengezinswoning

ERA Hoofddorp Makelaardij

Marktplein 29, 2132 DA Hoofddorp

Tel: 023-55 43 991

E-mail:  info@erahoofddorp.nl

border image

Doe een bod

Gebruik onderstaand formulier om een bod te doen op een woning of bedrijfspand.

1. Welk pand gaat het om?

Graan voor Visch 15020

2. Wanneer heeft u dit pand bezichtigd?

3. Uw bod.

4. Akkoord met de verkoopvoorwaarden?

Lees/Scroll a.u.b. de verkoopvoorwaarden en maak onderaan uw keuze:

Artikel 1: Toepasselijkheid. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing alle overeenkomsten, waaronder het doen van een online bod (IBod) , welke betrekking hebben op de woningen/registergoederen welke via de website (online) http://www.erahoofddorp.nl/ aanbod door ERA Hoofddorp Makelaardij worden aangeboden. 1.2 Op alle overeenkomsten met ERA Hoofddorp Makelaardij zijn tevens de Algemene Voorwaarden van ERA Hoofddorp Makelaardij van toepassing. 1.3 Algemene Voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1.4 ERA Hoofddorp Makelaardij is ten alle tijden gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. Voor alle lopende overeenkomsten zijn de wijzigingen van toepassing na schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij. Voor alle overige overeenkomsten treden de wijzigingen onmiddellijk in werking. 1.5 Zowel de Algemene Voorwaarden als de IBod Voorwaarden van ERA Hoofddorp Makelaardij zijn te vinden op de website. Op verzoek worden deze documenten u éénmalig in hard copy verstrekt. 1.6 Bieder gaat akkoord, en bevestigd bekend te zijn met de inhoud van onderhavige IBod Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden en het Privacy beleid van ERA Hoofddorp Makelaardij door middel van inschrijving.

Artikel 2: Informatieverstrekking woning/registergoed 2.1 De informatie betreffende de woning waar u via de website van ERA Hoofddorp Makelaardij een IBod op kunt uitbrengen wordt beschikbaar gesteld op onze website. Op aanvraag zal ERA Hoofddorp Makelaardij schriftelijk en/of mondeling aanvullende informatie verstrekken. 2.2 ERA Hoofddorp Makelaardij is voor de informatie betreffende het (online) woning aanbod afhankelijk van derden en is derhalve in geen geval aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de verkoopinformatie.

Artikel 3: Inschrijving en Legitimatie 3.1 Voor het plaatsen van een online bod (IBod) is een éénmalige inschrijving via de website van ERA Hoofddorp Makelaardij vereist. 3.2 Voor een geldige inschrijving is een geldig e-mailadres van Bieder vereist. 3.3 Bieder verklaard meerderjarig en beschikkingsbevoegde te zijn. 3.4 Bieder is verplicht zich op verzoek van ERA Hoofddorp Makelaardij te legitimeren met een in Nederland geldig legitimatie bewijs. 3.5 Het uitbrengen van een IBod is enkel mogelijk voor natuurlijke personen. Rechtspersonen zijn van het uitbrengen van een IBod uitgesloten. 3.6 Indien Bieder niet aan de identificatie verplichting voldoet is ERA Hoofddorp Makelaardij gerechtigd zonder opgaaf van redenen de inschrijving van Bieder te weigeren. 3.7 De inschrijving van Bieder kan door ERA Hoofddorp Makelaardij zonder opgaaf van redenen worden geweigerd en/of beëindigd.

Artikel 4: IBod proces 4.1 Het aanbieden van de woning via IBod impliceert in geen geval dat de Verkopende partij de woning niet op ander wijze mag verkopen of te koop mag aanbieden 4.2 Voorafgaand aan het doen van een online bod, alsmede voor het tekenen van de definitieve Verkoopovereenkomst heeft Bieder de mogelijkheid gehad de woning te bezichtigen en inspecteren. 4.3 Indien de bieder geen gebruik heeft gemaakt van de bezichtiging/inspectie dan is de bieding niet geldig en wordt daarom niet in behandeling genomen 4.4 Bieder geeft met het indienen van het IBod de (ontbindende) voorwaarden aan indien hij/zij deze op het bod van toepassing wenst te verklaren. 4.5 De prijzen bijbehoren aan de woningen (ook wel Koopsom) op de website van ERA Hoofddorp Makelaardij worden uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief belastingen, heffingen en overige kosten. 4.6 De belastingen, heffingen en overige kosten als genoemd in voorgaande lid zijn door Koper verschuldigd. Voordelen op grond van artikel 13 Wet Belastingen van rechtsverkeer (ook wel overdrachtsbelasting) komen ten gunste van de Verkoper 4.7 Het online bieden via de website van ERA Hoofddorp Makelaardij vindt plaats door middel van ‘opbod’. 4.8 Bij ieder IBod proces wordt de eindtijd vooraf via de website bekend gemaakt. 4.9 ERA Hoofddorp Makelaardij is gerechtigd de vooraf vastgestelde eindtijd tot in de laatste minuut te verlengen. 4.10 Biedingen dienen voor binnen de eindtijd te zijn gedaan. Bij discussie over het tijdig indienen van biedingen rust de bewijslast aan de zijde van Bieder. 4.11 Door verkopende partijen ongeziene biedingen worden uitgesloten. 4.12 Verkopende partij kan, zolang geen sprake is van gunning, het IBod proces zonder opgaaf van reden afgelasten of volgen met een nieuw IBod proces en zal zich hierover zo spoedig mogelijk uitspreken. 4.13 Biedingen zijn nietig, indien het IBod proces door de Verkopende partij wordt afgelast of indien is vast komen te staan dat niet wordt gegund. 4.14 Na beëindiging van het IBod proces vindt beoordeling van het proces plaatst door de Verkopende partij. 4.15 Verkopende partij heeft het recht van beraad en gunning en zal hierover zo spoedig mogelijk over uitspreken.

Artikel 5: Koopovereenkomst 5.1 Door het IBod proces of gunning komt nimmer koop van de woning tot stand. De koop van de woning komt tot stand nadat Koper en Verkoper de schriftelijk Koopovereenkomst rechtsgeldig hebben ondertekend. 5.2 Na gunning door de Verkopende partij wordt zo spoedig mogelijk een conceptversie van de koopacte aan de kopende partij verstuurd en wordt de Koopovereenkomst door Koper en Verkoper zo spoedig mogelijk ondertekend. 5.3 De inhoud van de Koopovereenkomst wordt behelst door de informatie bijbehorend aan de woning, zoals voorafgaand aan het IBod proces, geplaatst op de website van ERA Hoofddorp Makelaardij 5.4 Over de inhoudt van de conceptversie van de Koopovereenkomst kan niet meer worden onderhandeld.

Artikel 6: Bedenktijd 6.1 De wettelijke bedenktijd vangt aan nadat Koper, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, een kopie/ afschrift van de tussen partijen getekende Koopovereenkomst ter hand is gesteld. 6.2 De wettelijke bedenktijd is nimmer van toepassing op een Koopovereenkomst gesloten met een professioneel koper. 6.3 De wettelijke bedenktijd heeft een duur van minimaal drie (3) dagen, gedurende welke de Koper het recht heeft de koop te ontbinden. 6.4 Het staat partijen vrij een bedenktijd met een langere termijn dan de vastgestelde drie dagen overeen te komen. Dit dient ten alle tijden schriftelijk te worden vastgelegd. 6.5 De termijn van drie dagen kan worden overschreden indien de Algemene Termijnenwet van toepassing is. 6.6 De termijn eindigt tegen 24:00 van de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt. 6.7 In geval op initiatief van Koper de Koopovereenkomst wordt ontbonden vervalt de gunning en staat het Verkoper vrij de woning weer te koop aan te bieden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid 7.1 ERA Hoofddorp Makelaardij is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade: a. als gevolg van deelname door Bieders, Kopers of Verkopers aan het IBod proces van ERA Hoofddorp Makelaardij b. als gevolg van het gebruik van de website van ERA Hoofddorp Makelaardij c. welke is ontstaan door storingen op de website, internet storingen en/of computerstoringen, waardoor Bieder niet in staat is (tijdig) zijn/haar bod te plaatsen d. geleden door Bieders, Kopers en/of Verkopers vanwege virussen, bugs en/of andere bestanden en programma welke onopzettelijk zijn verspreid door de website van ERA Hoofddorp Makelaardij e. geleden wegens het via de website, mondeling of schriftelijk (alsmede concepten, koopovereenkomsten en andere (juridische-) documenten) verstrekken van onvolledige, verouderde of onjuiste verkoopinformatie door ERA Hoofddorp Makelaardij 7.2 ERA Hoofddorp Makelaardij kan niet in staan voor de beschikkingsbevoegdheid van de Verkoper ten aanzien van de betreffende woning. 7.3 ERA Hoofddorp Makelaardij staat er niet voor in dat de woning niet bezwaard is met een beslag, beperking of beperkt recht. 7.4 De beperking van aansprakelijkheid, zoals opgenomen in deze IBod Voorwaarden, geldt niet in geval sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van ERA Hoofddorp Makelaardij. 7.5 Indien en voorzover op ERA Hoofddorp Makelaardij enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal tweemaal de waarde van hetgeen wij hebben geleverd, resp. tweemaal de waarde van de factuur dat wij uitsluitend aansprakelijk zijn tot een bedrag van EURO 25.000,- per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen. 7.6 ERA Hoofddorp Makelaardij is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade voorzover deze het bedrag te boven gaat dat wordt uitgekeerd door diens verzekeringsmaatschappij.

Artikel 8: Slotbepalingen 8.1 Mocht één der bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn en/of nietig worden verklaard, dan wordt daarvoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. 8.2 In plaats van het ongeldige en/of nietig verklaarde artikel/lid wordt geacht alsdan een bepaling te zijn overeengekomen, die in het kader van hetgeen rechtens mogelijk is de bedoeling en de geest van het ongeldig en/of nietig verklaarde artikellid het meest benadert. 8.3 Op alle overeenkomsten met ERA Hoofddorp Makelaardij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Ik ga akkoord met de verkoopvoorwaarden.

5. Uw contactgegevens

Ik ontvang graag vrijblijvend hypotheekadvies van ERA.
Het OrangeLine logo OrangeLine Uitgeest ®, The Netherlands. ©